Leuk voor een feest!

Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN  

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Leuk voor een feest verwerkt van haar klanten. 

Indien je een aankoop doet bij Leuk voor een feest, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Leuk voor een feest, Jakob Niewegpad 11, 3812 GW AMERSFOORT, KvK 66898382
De functionaris is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Leuk voor een feest en voor welk doel
2.1In het kader van jouw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c)  bankrekeningnummer(s)

2.2Leuk voor een feest verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van hetbestelde product bij Leuk voor een feest;
b)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, a. afgenomen diensten af tewikkelen. 

 

  1. Bewaartermijnen 

LEUK VOOR EEN FEEST verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van  maximaal een jaar na jouw aankoop. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

  1. 4. Beveiligingsmaatregelenenverwerkers 

4.1Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LEUK VOOR EEN FEEST passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LEUK VOOR EEN FEEST gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

 

 

  1. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten

5.1Via de functionaris van LEUK VOOR EEN FEEST kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LEUK VOOR EEN FEEST zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

5.2Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.3Indien je klachten hebt over de wijze waarop LEUK VOOR EEN FEEST je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

5.4Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@Leuk voor een feest.nl 

 

  1. 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.